اخبار هلدینگ

بازدید میدانی از بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) بیرجند و تقدیم گزارش نقاط قوت و قابل بهبود

متن خبر به زودی بارگذاری می‌شود.