اخبار هلدینگ

تدوین سند راهبردی هلدینگ درمان و ارائه آن به هیئت مدیره محترم سازمان تامین اجتماعی

متن به زودی بارگذاری می‌شود.