اخبار هلدینگ

جناب آقای دکتر هدایت اله ادیب نیا به سمت مدیرعامل هلدینگ درمان منصوب شدند

جناب آقای دکتر هدایت اله ادیب نیا طی حکمی از سوی مدیرعامل محترم سازمان تامين اجتماعی به سمت مدیرعامل هلدینگ درمان منصوب شدند.

در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ جناب آقای دکتر هدایت اله ادیب نیا، به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی (هلدینگ درمان) منصوب شدند.

ایشان در اجرای تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات مدیره هلدینگ درمان عهده دار سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت گردیدند، همچنین بر اساس تصمیمات این جلسه، جناب آقای دکتر سید عبداله میراکبری به سمت رئیس هیات مدیره آن منتصب گشتند.