اخبار هلدینگ

مجمع سالانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت بیرجند برگزار شد

مجمع سالانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت بیرجند برگزار شد.

عکس مجمع سالانه بیرجند
عکس مجمع سالانه بیرجند