اخبار هلدینگ

مناقصه عمومی مرحله دوم داروخانه بیمارستان صدر (به آفرین) برگزار می شود

بیمارستان صدر (به آفرین) در نظر دارد بخش داروخانه خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. متقاضیان می بایست از تاریخ انتشار این آگهی
(۱۳۹۹/۰۴/۱۷) جهت دریافت اسناد مناقصه به وبگاه این بیمارستان مراجعه کرده و پاکت های پیشنهادی را به واحد دبیرخانه بیمارستان به نشانی تهران-میدان ولی عصر- خیابان کریم خان زند- خیابان به آفرین- شماره ۶ تحويل فرمايند.

لینک ورود به وبگاه بیمارستان صدر (به آفرین)

تلفن : ۸۸۹۴۴۳۲۰

مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

تاریخ بازگشائی پاکات مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸