اخبار هلدینگ

کمیته حسابرسی هلدینگ درمان در راستای تحقق وظایف محوله گام برمی دارد

کمیته حسابرسی شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی (هلدینگ درمان) از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و اولین جلسه کمیته حسابرسی آن در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۶ برگزار شده است.

کمیته حسابرسی هلدینگ درمان به صورت منظم هر ماه، دو بار جلسات خود را تشکیل می دهد و در راستای اجرای مسئولیت های محوله در منشور کمیته حسابرسی به امور می پردازد. بررسی آیین نامه های مالی و معاملات، بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی در موسسات و گروه، تدوین منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی (گروه و موسسات)، تحلیل بودجه و منابع و مصارف، بررسی صورت های مالی گروه و موسسات، برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل و بازرس، رسیدگی به اقدامات انجام شده تکالیف مجامع، استقرار کمیته های حسابرسی و جذب مدیر حسابرسی داخلی در شرکت و موسسات تابعه از جمله مسئولیت های کمیته حسابرسی هلدینگ درمان است.

آقای دکتر حسین تک روستا (رئیس کمیته)، آقای شاهین صالح محمد زاده، آقای دکتر امیر دانایی اعضای کمیته حسابرسی هلدینگ درمان را تشکیل می دهند و سرکار خانم پروانه علی محمدی مدیر حسابرسی داخلی این شرکت است.

کمیته حسابرسی هلدینگ درمان تا کنون سی و چهار جلسه تشکیل داده است و در انجام وظایف نظارتی و مشاوره ای خود می کوشد تا بتواند در ادامه نیز گام بزرگی در تحقق وظایف محوله از سوی سازمان تامین اجتماعی بردارد.