مدیران هلدینگ درمان

اعضای هیئت مدیره

دوره اول

دکتر هاشم صابری مقدم طهرانی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین تک­ روستا

عضو موظف هیئت مدیره

دکتر مهدی درخشان

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس جندقی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دوره دوم

دکتر حسین تک روستا

عضو هیئت مدیره

دکتر سید عبدالله میراکبری

عضو هیئت مدیره

دکتر عباس جندقی

عضو هیئت مدیره

مدیران عامل موسسات و شرکت‌های تابعه

دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی

مدیر عامل میلاد بیرجند

دکتر خشایار اعتمادی

مدیر عامل میلاد اهواز

دکتر ابوالقاسم مختاری

مدیر عامل گروه پزشکی حکمت

دکتر فرهاد حمزه زاده

مدیر عامل میلاد البرز

دکتر محمودرضا فیاض

مدیر عامل میلاد تهران

اسحاق جمشید بیگی

مدیر عامل میلاد ایلام

دکتر مجید خلیفه سلطانی

مدیر عامل میلاد خوی