مدیران هلدینگ درمان

اعضای هیئت مدیره

دوره اول

دکتر هاشم صابری مقدم طهرانی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین تک­ روستا

عضو موظف هیئت مدیره

دکتر مهدی درخشان

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس جندقی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دوره دوم

دکتر حسین تک روستا

عضو موظف هیئت مدیره

دکتر سید عبدالله میراکبری

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس جندقی

رئیس هیئت مدیره
دکتر عباس حاتمی

دکتر عباس حاتمی

مدیرعامل (خارج از اعضاء)

مدیران عامل موسسات و شرکت‌های تابعه

دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی

مدیر عامل میلاد بیرجند

دکتر عبدالحکیم آباریان

مدیر عامل میلاد اهواز

دکتر محمد بابایی بروجنی

مدیر عامل گروه پزشکی حکمت

دکتر فرهاد حمزه زاده

مدیر عامل میلاد البرز

دکتر محمودرضا فیاض

مدیر عامل میلاد تهران

دکتر مهشید تاب

مدیر عامل میلاد ایلام

دکتر ابراهیم حسن زاده

مدیر عامل میلاد خوی