مدیران هلدینگ درمان

اعضای هیئت مدیره

دوره اول

دکتر هاشم صابری مقدم طهرانی

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر هاشم صابری مقدم طهرانی

عضو هیئت مدیره
دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

عضو هیئت مدیره
دکتر حسین تک­ روستا

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

 

دکتر حسین تک­ روستا

عضو موظف هیئت مدیره
دکتر مهدی درخشان

پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر مهدی درخشان

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر عباس جندقی

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر عباس جندقی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دوره دوم

دکتر حسین تک روستا

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

 

دکتر حسین تک روستا

عضو موظف هیات مدیره
دکتر سید عبداله میراکبری

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر سید عبداله میراکبری

رئیس هیات مدیره
دکتر هدایت اله ادیب نیا

نمایش پروفایل

شروع دوره تصدی:

خاتمه دوره تصدی:

دکتر هدایت اله ادیب نیا

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مدیران عامل موسسات و شرکت‌های تابعه

سید محمد دستی گردی

مدیر عامل میلاد بیرجند

دکتر عبدالحکیم آباریان

مدیر عامل میلاد اهواز

دکتر عباس لروند

مدیر عامل گروه پزشکی حکمت

دکتر عبدالکریم چوبساز

مدیرعامل میلاد البرز

دکتر فرهاد حمزه زاده

مدیر عامل میلاد تهران

دکتر مهیار سلیمانی

مدیر عامل میلاد ایلام

دکتر ابراهیم حسن زاده

مدیر عامل میلاد خوی