اخبار هلدینگ

تشکیل کمیته بودجه و استخراج بودجه اولیه هلدینگ درمان و موسسات تابعه برای سال مالی ۱۳۹۸

متن خبر به زودی بارگذاری می‌شود.

ا